Odwiedziło nas osób
Biuro Doradcze EkoINFRA
Biuro Doradcze EkoINFRA

Biuro Doradcze EkoINFRA Biuro Doradcze EkoINFRA
tworzą ludzie związani z województwem warmińsko - mazurskim. Dobrze znamy specyficzne problemy Warmii i Mazur, ale współpracujemy również z klientami z całej Polski.

Biuro Doradcze EkoINFRA

Biuro Doradcze EkoINFRA Nasza oferta jest adresowana do:
Biuro Doradcze EkoINFRA samorządów,
Biuro Doradcze EkoINFRA przedsiębiorstw,
Biuro Doradcze EkoINFRA urzędów i instytucji administracji
    samorządowej i rządowej,
Biuro Doradcze EkoINFRA organizacji pozarządowych.

Biuro Doradcze EkoINFRA
Biuro Doradcze EkoINFRA
Biuro Doradcze EkoINFRA

  • projektów inwestycyjnych dotyczących wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oczyszczalni ścieków, dróg, ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, gospodarki odpadami, inwestycji w turystyce
  • Projektów "miękkich", które nie są związane z robotami budowlanymi.

Biuro Doradcze EkoINFRA
Biuro Doradcze EkoINFRA

Opracowujemy całościową dokumentację związaną z procesem planowania przedsięwzięć (z wyłączeniem dokumentacji techniczno-budowlanej), w tym:

  • propozycję projektu,
  • studium wykonalności projektu,
  • wniosek o dofinansowanie projektu.

Przygotowujemy dokumenty strategiczne jednostek samorządu terytorialnego, np.: program ochrony środowiska, plan gospodarki odpadami, plan rozwoju lokalnego, itp., wraz z prognozami oddziaływania na środowisko (zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Nowością w naszej ofercie jest opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.


Biuro Doradcze EkoINFRA Biuro Doradcze EkoINFRA

Zajmujemy się także opracowaniem analiz związanych z ochroną środowiska i turystyką, które pomagają naszym klientom rozwiązać problemy w analizowanym obszarze i wspomagają proces planowania.


Mamy olbrzymie, wieloletnie doświadczenie w planowaniu projektów i opracowywaniu dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o środki zewnętrzne z funduszy polskich i zagranicznych (Regionalne Programy Operacyjne, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, program MATRA, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy, dofinansowanie z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, ZPORR, a przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej: PHARE, ISPA, SAPARD i in.). Nasi specjaliści już od 1994 r. zdobywali wiedzę o zasadach planowania i ocenie projektów w krajach Unii Europejskiej. Przekłada się to na wysoką jakość merytoryczną naszej pracy.


Biuro Doradcze EkoINFRA tworzą ludzie związani z województwem warmińsko-mazurskim. Dobrze znamy specyficzne problemy Warmii i Mazur, ale współpracujemy również z klientami z całej Polski.


Nasza oferta jest adresowana do:

  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstw,
  • urzędów i instytucji administracji samorządowej i rządowej,
  • organizacji pozarządowych.

Biuro Doradcze EkoINFRA
Biuro Doradcze EkoINFRA

Biuro Doradcze EkoINFRA
ul. Kościuszki 115A/5
10-554 Olsztyn

tel.: 89 614 10 28
e-mail: ekoinfra@wp.pl
biuro@ekoinfra.pl

Biuro Doradcze EkoINFRA
Biuro Doradcze EkoINFRA

Oferujemy kompleksowe przygotowanie projektów, które będą się ubiegać o dofinansowanie z programów współfinansowanych przez Unię Europejską...

Biuro Doradcze EkoINFRA
HostingOSI Go3.plStrona główna//O nas//Oferta//Nasze Realizacje//Kontakt