Odwiedziło nas osób
Biuro Doradcze EkoINFRA
Biuro Doradcze EkoINFRA

Biuro Doradcze EkoINFRA Biuro Doradcze EkoINFRA
tworzą ludzie związani z województwem warmińsko - mazurskim. Dobrze znamy specyficzne problemy Warmii i Mazur, ale współpracujemy również z klientami z całej Polski.

Biuro Doradcze EkoINFRA

Biuro Doradcze EkoINFRA Nasza oferta jest adresowana do:
Biuro Doradcze EkoINFRA samorządów,
Biuro Doradcze EkoINFRA przedsiębiorstw,
Biuro Doradcze EkoINFRA urzędów i instytucji administracji
    samorządowej i rządowej,
Biuro Doradcze EkoINFRA organizacji pozarządowych.

Biuro Doradcze EkoINFRA
Biuro Doradcze EkoINFRA
Nasze realizacje

Oto niektóre z projektów opracowanych w ostatnich latach przez naszą firmę:

Rok 2013

 • Studium wykonalności projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku, ul. Wojska Polskiego, Szkolna i Południowa", klient: gmina Pasłęk. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury.
 • Studium wykonalności projektu "Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie - poprawa ochrony przeciwpowodziowej", klient: gmina miejska Lubawa. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury.
 • Studium wykonalności projektu "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi", klient: Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mrągowie. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury.
 • Studium wykonalności projektu "Rekultywacja składowiska odpadów w Iławie", klient: miasto Iława. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury.
 • Opracowanie wniosku o ponowne wyznaczenie aglomeracji Iława, klienci: miasto Iława, gmina wiejska Iława.

Rok 2012

 • Opracowanie "Programu ochrony środowiska dla powiatu bartoszyckiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • Opracowanie programów ochrony środowiska na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 dla poszczególnych gmin powiatu bartoszyckiego (miasto Bartoszyce, gmina wiejska Bartoszyce, Miasto Górowo Iławeckie, gmina wiejska Górowo Iławeckie, gmina Sępopol, gmina Bisztynek, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
 • Studium wykonalności projektu "Wykorzystanie OZE w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorych na Alzheimera w Olsztynie - montaż kotła na biomasę wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac". Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury - zrealizowany.
 • Przygotowanie wdrożenia w gminie Mrągowo znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obejmujący następujące dokumenty:
  - Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Mrągowo.
  - Założenia do organizacji gospodarki odpadami na terenie gminy Mrągowo w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  - System gospodarki odpadami na terenie gminy Mrągowo po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (łącznie z analizą finansową nowego systemu).
 • Przygotowanie wdrożenia w gminie Frombork znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obejmujący następujące dokumenty: - Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Frombork.
  - Założenia do organizacji gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Frombork w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  - System gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Frombork po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (łącznie z analizą finansową nowego systemu).
 • Opracowanie części opisowej wniosku o ponowne wyznaczenie aglomeracji Mrągowo, klient: Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mrągowie.

Rok 2011

 • Studium wykonalności projektu "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bałdy - Gmina Purda". Projekt dofinansowany w ramach RPO Warmia i Mazury - zrealizowany.
 • Studium wykonalności projektu "Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk - ETAP II - budowa kwatery balastu oraz budowa punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów na składowisku w Braniewie". Projekt dofinansowany w ramach RPO Warmia i Mazury - w trakcie realizacji.
 • "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu bartoszyckiego na lata 2011-2032" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Program stanowił podstawę do uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Olsztynie na usuwanie pokryć dachowych z eternitu na terenie gmin powiatu bartoszyckiego.
 • "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mrągowo na lata 2011-2032" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego" dla projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mrągowo".

Rok 2010

 • Studium wykonalności projektu "Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów w Siemianach - Gmina Iława" Projekt dofinansowany w ramach RPO Warmia i Mazury - w trakcie realizacji.
 • Studium wykonalności projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Piecki". Projekt dofinansowany w ramach RPO Warmia i Mazury - w trakcie realizacji.
 • Studium wykonalności projektu "Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów w Zalewie - Gmina Zalewo" Projekt dofinansowany w ramach RPO Warmia i Mazury - w trakcie realizacji.
 • Studium wykonalności projektu "Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk". Projekt dofinansowany w ramach RPO Warmia i Mazury - w trakcie realizacji.

Rok 2009

 • Studium wykonalności projektu "Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Jeziorak". Projekt dofinansowany w ramach RPO Warmia i Mazury - zrealizowany.
 • Studium wykonalności projektu "Zagospodarowanie terenu jeziora Domowego Dużego w Szczytnie". Projekt dofinansowany w ramach RPO Warmia i Mazury - zrealizowany

Rok 2008

 • Studium wykonalności projektu zakupu wozu strażackiego w ramach działania 6.2 RPO. Klient - Gmina Iława. Projekt dofinansowany w ramach RPO Warmia i Mazury - zrealizowany.

Rok 2007

 • Studium wykonalności projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Iława" (opracowanie i aktualizacja studium w latach 2007-2010). W roku 2010 projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - jest w trakcie realizacji.
 • Studium wykonalności projektu "Zagospodarowanie turystyczne jezior w Szczytnie". Projekt dofinansowany w ramach RPO Warmia i Mazury - zrealizowany.

Rok 2006

 • Studium wykonalności projektu "Wróćmy na jeziora południową bramą Mazur - promocja szczycieńskich produktów turystycznych i kulturowych", klient: gmina miejska Szczytno, projekt uzyskał dofinansowanie w ramach priorytetu 1.4. ZPORR.
 • Studium wykonalności projektu "Drezyny rowerowe na trasie Szczytno-Biskupiec", klient: 5 samorządów z powiatów szczycieńskiego i olsztyńskiego.
 • Opracowanie analizy "Turystyka w Szczytnie - analiza danych ankietowych", klient: gmina miejska Szczytno.

Rok 2005

 • Studium wykonalności projektu "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Srokowie, gmina Srokowo", klient: gmina Srokowo, projekt uzyskał dofinansowanie w ramach priorytetu 3.1. ZPORR.
 • Studium wykonalności projektu "Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w miejscowości Franknowo gmina Jeziorany", klient: gmina Jeziorany, projekt uzyskał dofinansowanie w ramach priorytetu 3.1. ZPORR.
 • Studium wykonalności projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Leśna w Działdowie - etap I - zadanie 1", klient: miasto Działdowo, projekt uzyskał dofinansowanie w ramach priorytetu 3.2. ZPORR.
 • Studium wykonalności projektu "Budowa stacji uzdatniania wody w Siemianach, gmina Iława", klient: gmina Iława, projekt uzyskał dofinansowanie w ramach priorytetu 3.1. ZPORR.
 • Studium wykonalności projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Szczeciniak, Chojnica i Solanka, gmina Srokowo", klient: gmina Srokowo, projekt uzyskał dofinansowanie w ramach priorytetu 3.1. ZPORR.
 • Studium wykonalności projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Działdowie", 2005 r., klient: miasto Działdowo, projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 • "Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami w Szczytnie", klient: Zakład Usług Komunalnych w Szczytnie.

Rok 2004

 • Studium wykonalności projektu "Budowa ulic, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na osiedlu 'Cegielniana' w Nidzicy", klient: miasto Nidzica, projekt uzyskał dofinansowanie w ramach priorytetu 3.1. ZPORR.
 • Studium wykonalności projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu 'Działki' w Bartoszycach", klient: miasto Bartoszyce, projekt uzyskał dofinansowanie w ramach priorytetu 1.2. ZPORR.
 • Studium wykonalności projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Małdytach", klient: gmina Małdyty, projekt uzyskał dofinansowanie w ramach priorytetu 3.1. ZPORR.
 • Studium wykonalności projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemiany", klient: gmina Iława, projekt uzyskał dofinansowanie w ramach priorytetu 1.2. ZPORR.
 • "Program ochrony środowiska dla powiatu bartoszyckiego", klient: samorząd powiatu bartoszyckiego.
 • Programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami dla 5 gmin z powiatu bartoszyckiego: miasto Bartoszyce, gmina Bartoszyce, miasto Górowo Iławeckie, gmina Górowo Iławeckie, gmina Sępopol.

Rok 2003

 • Studium wykonalności projektu "Ochrona wód powierzchniowych w zlewni Krutyni przed zanieczyszczeniem ściekami sanitarnymi", klient: 6 gmin z powiatów mrągowskiego, szczycieńskiego i piskiego.
 • "Plan gospodarki odpadami dla powiatu bartoszyckiego", klient: samorząd powiatu bartoszyckiego.

Rok 2002

 • Studium wykonalności projektu "Ochrona zlewni rzeki Guber przed zanieczyszczeniami ze źródeł punktowych", 2002 r. Projekt uzyskał pozytywną opinię Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako przedsięwzięcie, które będzie mogło być finansowane z Funduszu Spójności po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (wielkość powyżej 10 mln EUR), klient: 12 gmin z powiatów: kętrzyńskiego, mrągowskiego i bartoszyckiego.
 • Studium wykonalności "Budowa infrastruktury wpływającej na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Gietrzwałd - kanalizacja sanitarna w Naterkach" w ramach programu PHARE, klient: gmina Gietrzwałd, projekt uzyskał dofinansowanie w ramach PHARE, został zrealizowany.
 • Analiza ekonomiczno-finansowa oraz studium wykonalności projektu "Ochrona wód powierzchniowych zlewni Wielkich Jezior Mazurskich przed zanieczyszczeniami ze źródeł rozproszonych" w ramach programu PHARE, 2001 r., 2002 r., klient: Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, projekt uzyskał dofinansowanie w ramach PHARE, został zrealizowany.
 • Projekt "Selektywna zbiórka odpadów wokół jeziora Gim", realizowany z Towarzystwem Przyjaciół Gimu. Realizacja projektu współfinansowana ze środków holenderskich w ramach programu MATRA-KAP.
 • Opracowanie Propozycji Projektu "Utworzenie Placówki Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej (PEPE) w Nowej Kaletce" oraz jego współrealizacja z Towarzystwem Przyjaciół Gimu - projekt otrzymał dofinansowanie ze środków holenderskich w ramach programu MATRA-KNIP.
 • Uczestnictwo w opracowywaniu "Programu ochrony środowiska województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2003-2010" - analiza i prognozowanie w zakresie zagadnień ekonomicznych w ochronie środowiska, klient: Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Rok 2001

 • Propozycja projektu "Ochrona zlewni rzeki Guber przed zanieczyszczeniami ze źródeł punktowych" - projekt opracowany dla 12 gmin leżących w zlewni rzeki Guber, klient: Związek Gmin "Barcja".

Rok 2000

 • Propozycja projektu "Kompleksowa ochrona wód w zlewni Krutyni", w ramach projektu: "Lokalna Agenda 21 wzdłuż rzeki Krutyni LAK-21".
 • Studium wykonalności projektu "Ochrona zlewni Kanału Elbląskiego przed zanieczyszczeniem ściekami sanitarnymi z obszaru gminy Małdyty" w ramach programu PHARE, klient: gmina Małdyty, projekt uzyskał dofinansowanie w ramach PHARE.

Biuro Doradcze EkoINFRA
Biuro Doradcze EkoINFRA

Biuro Doradcze EkoINFRA
ul. Kościuszki 115A/5
10-554 Olsztyn

tel.: 89 614 10 28
e-mail: ekoinfra@wp.pl
biuro@ekoinfra.pl

Biuro Doradcze EkoINFRA
Biuro Doradcze EkoINFRA

Oferujemy kompleksowe przygotowanie projektów, które będą się ubiegać o dofinansowanie z programów współfinansowanych przez Unię Europejską...

Biuro Doradcze EkoINFRA
HostingOSI Go3.plStrona główna//O nas//Oferta//Nasze Realizacje//Kontakt