Odwiedziło nas osób
Biuro Doradcze EkoINFRA
Biuro Doradcze EkoINFRA

Biuro Doradcze EkoINFRA Biuro Doradcze EkoINFRA
tworzą ludzie związani z województwem warmińsko - mazurskim. Dobrze znamy specyficzne problemy Warmii i Mazur, ale współpracujemy również z klientami z całej Polski.

Biuro Doradcze EkoINFRA

Biuro Doradcze EkoINFRA Nasza oferta jest adresowana do:
Biuro Doradcze EkoINFRA samorządów,
Biuro Doradcze EkoINFRA przedsiębiorstw,
Biuro Doradcze EkoINFRA urzędów i instytucji administracji
    samorządowej i rządowej,
Biuro Doradcze EkoINFRA organizacji pozarządowych.

Biuro Doradcze EkoINFRA
Biuro Doradcze EkoINFRA
Oferta

Oferujemy kompleksowe przygotowanie projektów, które będą się ubiegać o dofinansowanie z programów współfinansowanych przez Unię Europejską, jak również przez polskie instytucje (np. NFOŚiGW, WFOŚiGW). Zajmujemy się opracowaniem studium wykonalności projektu, w którym dokonuje się analizy planowanego projektu pod względem finansowym i ekonomicznym. Dokument taki zawiera również analizę problemów, która pomaga - w sposób jasny i logiczny - zdefiniować cele, skutki i działania projektu.


Studium wykonalności projektu stanowi podstawę do opracowania przez EkoINFRĘ wniosku aplikacyjnego do odpowiedniego programu pomocowego. Klient może także samodzielnie wypełnić wniosek, ponieważ przygotowane przez nas studium wykonalności zawsze zawiera wszelkie niezbędne informacje (często odpowiednie fragmenty studium "wkleja się" w stosowne pola wniosku aplikacyjnego).


Oferujemy także:

  • Planowanie projektów w ochronie środowiska. Planowanie rozpoczynamy od rozpoznania problemów naszych klientów w tym zakresie. Badamy wszystkie aspekty: techniczne, prawne, społeczne i ekonomiczne. W efekcie analizy problemów powstaje propozycja projektu, która stanowi podstawę do dalszych prac. Opracowanie propozycji projektu jest szczególnie przydatne w przypadku skomplikowanych przedsięwzięć - ułatwia późniejsze opracowanie studium wykonalności i sporządzenie wniosku aplikacyjnego.

  • Przygotowanie kompleksowych analiz, które obejmują: ochronę powietrza, gospodarkę wodno-ściekową, odpady, hałas, zarządzanie środowiskiem, zagadnienia związane z turystyką - lub koncentrujemy się na obszarze wybranym przez klienta.

  • Opracowanie oraz aktualizacja dokumentów strategicznych i programowych - program ochrony środowiska, plan gospodarki odpadami, program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, plan rozwoju lokalnego, planu rozwoju turystyki, itp., wraz z prognozami oddziaływania na środowisko (zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

  • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dotyczących ochrony środowiska. Szkolenia są opracowywane specjalnie dla naszych klientów. Uwzględniamy specyfikę danego urzędu, przedsiębiorstwa lub instytucji, co sprawia, że szkolenie przynosi maksymalne efekty, a przekazywana wiedza jest interesująca dla uczestników. Przykładem może być szkolenie dotyczące aspektów prawnych związanych ze środowiskiem opracowane na potrzeby konkretnego urzędu gminy (uwzględniające specyfikę problemów występujących na konkretnym obszarze).

Biuro Doradcze EkoINFRA
Biuro Doradcze EkoINFRA

Biuro Doradcze EkoINFRA
ul. Kościuszki 115A/5
10-554 Olsztyn

tel.: 89 614 10 28
e-mail: ekoinfra@wp.pl
biuro@ekoinfra.pl

Biuro Doradcze EkoINFRA
Biuro Doradcze EkoINFRA

Oferujemy kompleksowe przygotowanie projektów, które będą się ubiegać o dofinansowanie z programów współfinansowanych przez Unię Europejską...

Biuro Doradcze EkoINFRA
HostingOSI Go3.plStrona główna//O nas//Oferta//Nasze Realizacje//Kontakt